Aufgabe 1

h = 15e3
h = 15000
c = 299792458
c = 299792458
v = 0.999*c
v = 2.9949e+08
t = 2.2e-6
t = 2.2000e-06

a) Ohne Relativitätstheorie

s = v*t
s = 658.8839
s < h
ans = logical
1

b) Zeitdilatation

gamma = 1/sqrt(1 - v^2 / c^2)
gamma = 22.3663
tDila = t*gamma
tDila = 4.9206e-05
sNew = v*tDila
sNew = 1.4737e+04

c System des Myons

hKontrakt = h / gamma
hKontrakt = 670.6527