Aufgabe 4

r = 0.033
r = 0.0330
hZ = 0.168
hZ = 0.1680
rho = 1.05e-3 / 1e-6
rho = 1050
alpha = 10
alpha = 10
h = 1.2
h = 1.2000
g = 9.81;

a) Tr├Ągheitsmoment

m = rho * r^2 * pi * hZ
m = 0.6035
J = 0.5*m*r^2
J = 3.2861e-04

b) Geschwindigkeit

v = sqrt(m*g*h / (0.5*m + 0.5*J/r^2))
v = 3.9618